Informace pro akcionáře

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcí na zaknihované akcie a výzva akcionářům

Společnost AT Computers a.s. se sídlem Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 61672599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1975 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

oznamuje,

že dne 24.02.2017 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie, tj. o přeměně 250 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na zaknihované akcie a stanovil lhůtu k odevzdání akcií Společnosti. V návaznosti na rozhodnutí o přeměně akcií rozhodl jediný akcionář také o změně stanov Společnosti.

O rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady byl sepsán notářský zápis Nz 174/2017, N 170/2017 notářem JUDr. Josefem Kawulokem. Rozhodnutí jediného akcionáře o přeměně akcií bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1975 dne 24.02.2017. Dne 08.03.2017 bylo rozhodnutí o přeměně akcií zveřejněno v Obchodním věstníku.

V souladu s § 529 odst. 1 OZ tímto Společnost vyzývá akcionáře, aby ve lhůtě 2 měsíců od zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku odevzdali své listinné akcie Společnosti. Listinné akcie je možno odevzdat vždy v pracovní dny od 09:00 hod. do 15:00 hod. v sídle Společnosti. Současně s odevzdáním akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo svého majetkového účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), na který mají být zaevidovány zaknihované akcie.

S odkazem na výše uvedené Společnost vyzývá akcionáře ke zřízení majetkových účtů v  CDCP prostřednictvím účastníků CDCP, jejichž seznam je uveden na adrese www.cdcp.cz.  

Bude-li akcionář v prodlení s odevzdáním svých listinných akcií, určí mu Společnost v souladu s § 531 OZ dodatečnou lhůtu k odevzdání akcií. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude postupovat v souladu s § 534 odst. 2 a 3 OZ.

AT Computers a.s.

 

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Ak prijmete všetky súbory cookies, môžeme zhromažďovať a spracovávať údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Nastavenie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na ikonu Nastavenia súborov cookies v dolnej lište. Viac podrobností nájdete vo Spracovanie osobných údajov.