Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

O nás

Osobné údaje, ktoré poskytujete, sú spracované v AT Computer s.r.o. so sídlom Framborská 253, Žilina, IČO: 31611559, DIČ: 2020449937, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 2085/L.

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracovania by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby, uzavrieť s Vami zmluvný vzťah a plniť povinnosti z neho vyplývajúce. Ak je pre spracovanie osobných údajov požadovaný Váš súhlas, nebudeme si súhlas nijako vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia uzatvorenia zmluvného vzťahu, poskytnutie služby predaja tovaru alebo povinnosti nám stanovené.

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávnenému nakladaniu, prípadne k ich zneužitiu. Ochrana osobných údajov, ochrana súkromia a práv každého jednotlivca je jednou zo základných hodnôt, ktoré zamestnanci AT Computer dodržiavajú.

Naši zamestnanci si plne uvedomujú hodnotu a citlivosť osobných údajov, s ktorými prichádzajú do kontaktu a s ktorými pracujú. Sú si plne vedomí škody, ktorá môže prezradenie, zničenie alebo pozmenenie týchto údajov spôsobiť každému jednému majiteľovi týchto údajov, každému jednému z Vás.

AT Computer a každý zamestnanec AT Computersa osobne zaväzujú chrániť dôvernosť, dostupnosť a neporušenosť osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, pretože to považujú za vec svojej osobnej profesnej cti bez ohľadu na to, či ho k tomu zaväzuje právny akt. Osobné údaje, s ktorými naši zamestnanci prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, nikdy nezverejnia, nikomu neoprávnene neodovzdajú, nikdy ich nepozmenia alebo nezničia mimo rozsah stanovený náplňou práce. Aby sa naši zamestnanci vyhli nezamýšľanému prezradeniu, zničeniu alebo pozmeneniu osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, pravidelne sa v danej oblasti vzdelávajú a absolvujú školenia.

Každý náš zamestnanec venuje maximálne úsilie tomu, aby zabránil prezradeniu, zničeniu alebo pozmeneniu osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku a s ktorými pracujú. To znamená, že dodržiava bezpečnostné opatrenia informačnej bezpečnosti, chráni osobné údaje v listinnej podobe, všíma si svojho okolia a bez zbytočného omeškania oznámi akékoľvek podozrivé chovanie výpočtovej techniky, svojich kolegov alebo tretích strán.

AT Computer a každý jej zamestnanec venuje maximálne úsilie tomu, aby bolo zaistené spravodlivé a transparentné spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom sú spracované procesy, ktoré neustále vylepšujeme tak, aby každý subjekt mal v každom okamihu k dispozícii odpoveď na akúkoľvek otázku, ktorá sa týka jeho osobných údajov a ich spracovania.

AT Computer a každý jej zamestnanec venuje maximálne úsilie tomu, aby bolo zaistené naplnenie práv subjektov osobných údajov a za týmto účelom sú implementované jednak zodpovedajúce technológie a jednak zavedené správne procesy.

 

Na koho sa obrátiť v otázkach Vašich osobných údajov a Vašich práv

V prípade, že budete mať akékoľvek dotazy, ktoré sa týkajú Vašich osobných údajov alebo výkonu Vašich práv neváhajte kontaktovať našich pracovníkov, ktorí sú plne pripravení poskytnúť Vám plný informačný servis alebo pomoc s plnením Vašich práv.

V takýchto prípadoch kontaktujte:

AT Computer s.r.o., Framborská 253, 010 01 Žilina,  telefón +421 2 49 406 707, e-mail privacy@atcomp.sk

Aké Vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré my spracovávame, sú určené k uzatvoreniu zmluvy a k jej plneniu, bez týchto údajov by to nebolo možné. Jedná sa o:

Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré poskytujete, sú spracované na základe nižšie uvedeného právneho základu:

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

Vaše osobné údaje sú postupované iba v rámci AT Computer. Vaše osobné údaje môžu byť ďalej v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené tretím stranám. Ide najmä o nižšie uvedené okruhy príjemcov:

Každý subjekt/tretia strana, ktorej Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom poskytujeme (pokiaľ sa nejedná o plnenie právnej povinnosti), zaväzujeme zmluvou, ktorá okrem iného stanovuje:

Poskytovanie Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje sú postupované iba v rámci našej spoločnosti AT Computer. Vaše osobné údaje môžu byť ďalej v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené tretím stranám. Ide o nižšie uvedené okruhy príjemcov:

Každý subjekt/tretia strana, ktorej Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom poskytujeme (pokiaľ sa nejedná o plnenie právnej povinnosti), zaväzujeme zmluvou, ktorá okrem iného stanovuje:

Ak dlho Vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame v závislosti na účele, pre ktorý osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje uchovávame minimálne počas trvania zmluvy. Vo väčšine prípadov sme nútení uchovávať Vaše osobné údaje v súlade so zákonmi (Zákon o účtovníctve, Zákonník práce, Zákony v oblasti sociálneho a zdravotného zabezpečenia a zamestnanosti, Zákon o poisťovníctve, Zákon o legalizácii výnosov z trestnej činnosti atď.) to je spravidla po dobu 10 rokov.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie budú zlikvidované ihneď potom, kedy dôjde k obsadeniu pracovnej pozície uzatvorením pracovnej zmluvy s iným uchádzačom, s výnimkou situácie, ak uchádzač udelí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom predkladania budúcich ponúk na pracovné pozície u AT Computer s.r.o.   

Pokiaľ Vás zaujímajú konkrétne jednotlivé lehoty uchovávania Vašich osobných údajov, neváhajte kontaktovať:

AT Computer s.r.o., Framborská 253, 010 01 Žilina,  telefón +421 2 49 406 707, e-mail privacy@atcomp.sk

Spracovanie cookies, sledovanie IP adries a iné prostriedky technologického sledovania

Nepoužívame prostriedky pre sledovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie cookies, IP adries a iných elektronických značiek.

Profilovanie na základe osobných údajov

AT Computer neuskutočňuje profilovanie na základe poskytnutých osobných údajov.

Vaše práva

AT Computer sa hlási k princípom, ktoré sú zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (OU) a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a spoločnosť je pripravená plne spolupracovať pri výkone Vašich práv.

Podľa GDPR sú Vaše práva:

Výmaz (zabudnutie) – Vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných pre obhajobu právnych nárokov alebo údajov nevyhnutných na ochranu verejného záujmu.

Prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré o Vás máme) – bude Vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o Vás vedieme s výnimkou nášho duševného vlastníctva alebo nášho obchodného tajomstva ako aj prípadov, kedy by mohlo dôjsť k poskytnutiu osobných údajov iných osôb.

Vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prejednaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu Vašich záujmov. Námietku je možné uplatniť v prípadoch kedy je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany alebo proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo profilovania. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú potom Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané.

Obmedzenie spracovania osobných údajov – na základe Vašej námietky dôjde k obmedzeniu spracovania Vašich osobných údajov. Do vyriešenia námietky je spracovanie osobných údajov obmedzené.

Prenesenie osobných údajov – pokiaľ ste nám poskytli svoje osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu budú Vám Vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom, štandardne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

Žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania – ak máte pochybnosť o správnosti automatizovaného rozhodovania na základe Vami poskytnutých osobných údajov, zaistíme preskúmanie rozhodnutia oprávnenou osobou.

Aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby Vám ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu – zaistíme aktualizáciu Vašich osobných údajov na základe Vášho podnetu.

AT Computer Vás v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (viď. vyššie). Súčasne Vás AT Computer informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Ochrana osobných údajov

AT Computerzaisťuje ochranu Vašich osobných údajov systémom riadenia bezpečnosti, založenom na analýze rizík osobných údajov. AT ComputerVás ubezpečuje, že neustále hodnotí bezpečnostnú situáciu a riziká a upravuje svoje plány bezpečnosti tak, aby nedošlo k ohrozeniu Vašich osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sú implementované zodpovedajúce postupy a technológie na zaistenie informačnej, fyzickej a administratívnej bezpečnosti a to tak organizačnými, ako aj technickými prostriedkami. Z pochopiteľných dôvodov neuvádzame tieto postupy a mechanizmy na tomto mieste. 

 

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Ak prijmete všetky súbory cookies, môžeme zhromažďovať a spracovávať údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Nastavenie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na ikonu Nastavenia súborov cookies v dolnej lište. Viac podrobností nájdete vo Spracovanie osobných údajov.